Hvis aktivert, sender tilgangspunktet pakker via sitt 802.11a / b / g-radiogrensesnitt og skjermer nar andre enheter bruker 802.11a / b / g-radiogrensesnittet til a sende pakker. Hvis du vil endre radioens administrasjonstilstand fra opp til ned, velger du Deaktiver. For a endre radioens administrasjonstilstand fra ned til opp, velg Aktiver.

Nav rende Status (Programvare / Maskinvare)

Programvare – Angir om grensesnittet har blitt aktivert eller deaktivert av brukeren.

Rolle i radionettverket.

Velg rollen som tilgangspunktet pa nettverket ditt. Velg en av de tre tilgangspunktspunktene (root) -innstillingene hvis tilgangspunktet er koblet til kablet LAN.

Access Point Root (Fallback til Radio Island)

Access Point Root (Fallback til Radio Shutdown.

Nar kablet tilkobling gar tapt, slar radioen av. Denne nedgangen tvinger klientene til a knytte seg til et annet tilgangspunkt hvis en er tilgjengelig.

Access Point Root (Fallback til Repeater)

Nar den kablede forbindelsen gar tapt, blir radioen en repeater. Forsterkerforeldre skal konfigureres slik at data overfores tradlost til et annet tilgangspunkt.

Velg denne innstillingen hvis tilgangspunktet ikke er koblet til kablet LAN. Klientdata overfores til tilgangspunktet valgt som forsterkerforelder. Forsterkerforeldre kan konfigureres som et tilgangspunkt eller en annen repeater.

Fallback-modus ved tap av Ethernet-tilkobling.

Tilgangspunkter fungerer som root-tilgangspunkter som standard. Nar de er satt til standard, starter Cisco Aironet 1400 Series Wireless Bridges i installasjonsmodus og adopterer rotrollen hvis de ikke knytter seg til en annen bro. Hvis en 1400-seriebro knytter seg til en annen bro ved oppstart, vedtar den automatisk ikke-rotrollen. Cisco Aironet 1300-serien tradlose broer fungerer som root-broer som standard.

Angir at tilgangspunktet er konfigurert for repeteringsoperasjon. Repeater-operasjonen indikerer at tilgangspunktet ikke er koblet til et kablet LAN og ma knyttes til et rotenettpunkt som er koblet til det kablede LAN.

Pa tilgangspunkt angir du at tilgangspunktet er konfigurert for rotmodusoperasjon og koblet til et kablet LAN. Denne parameteren angir ogsa at tilgangspunktet skal forsoke a fortsette tilgangspunktsoperasjon nar det prim re Ethernet-grensesnittet ikke er funksjonelt.

Pa 1300-seriebroer spesifiseres at broen fungerer som et rotenettpunkt. Hvis Ethernet-grensesnittet ikke fungerer, forsoker enheten a fortsette tilgangspunktsoperasjonen. Du kan imidlertid angi en tilbakestillingsmodus for radioen. Dette alternativet stottes bare pa 1300-serie broer.

Dette alternativet stottes bare nar det brukes med en WLSE-enhet pa nettverket ditt. Det spesifiserer at tilgangspunktet kun fungerer som en radioskanner og ikke aksepterer foreninger fra klientenheter. Som skanner samler tilgangspunktet radiodata og sender det til WDS-tilgangspunktet pa nettverket ditt. Dette alternativet stottes bare pa tilgangspunkter.

Pa 1400-seriens broer spesifiserer man at broen fungerer som en ikke-rotbro og ma knytte seg til en rotbro. Dette alternativet stottes kun pa 1400-serie broer.

(Valgfritt) Angir at tilgangspunktet skal slas av nar det prim re Ethernet-grensesnittet ikke fungerer. Dette alternativet stottes bare pa tilgangspunkter og pa 1300-seriebroer i tilgangspunktsmodus.

(Valgfritt) Angir at tilgangspunktet skal fungere i repeatermodus nar det prim re Ethernet-grensesnittet ikke er funksjonelt. Dette alternativet stottes bare pa tilgangspunkter og pa 1300-seriebroer i tilgangspunktsmodus.

Pa 1400-seriebroer konfigurerer broen for installasjonsmodus. I installasjonsmodus blinker broen sine lysdioder for a indikere mottatt signalstyrke (RSSI) for a hjelpe til med antennejustering. Dette alternativet stottes kun pa 1400-serie broer.

Pa 1300-seriens broer spesifiseres at broen opererer i arbeidsgruppe bro modus. Som en arbeidsgruppebro kobler enheten til et tilgangspunkt eller en bro som en klient, og gir en tradlos LAN-tilkobling for enheter som er koblet til Ethernet-porten. Dette alternativet stottes bare pa 1300-serie broer.

Bruk datahastighetsinnstillingen til a velge dataoverforingshastighetene. Prisene er uttrykt i megabit per sekund. Enheten forsoker alltid a overfore ved den hoyeste hastigheten som er valgt. Hvis det er hindringer eller forstyrrelser, gar enheten ned til den hoyeste frekvensen som muliggjor dataoverforing.

Klikk pa Best Range-knappen for a optimalisere tilgangspunktsomradet eller Best Throughput-knappen for a optimalisere gjennomstromningen.

Merk: Nar du konfigurerer 802.11g tilgangspunktsradioen for best mulig gjennomgang, angir tilgangspunktet alle 802.11g datahastigheter til grunnleggende (pakrevd). Denne innstillingen blokkerer tilknytning fra 802.11b klientenheter.

For hver av prisene, velg Krev, Aktiver eller Deaktiver.

Krev – Aktiverer overforing i denne hastigheten for alle pakker, bade unicast og multicast. Minst en datahastighet ma settes til Krev. En klient ma stotte en nodvendig sats for den kan knytte seg til.

Aktiver – Aktiverer overforing med denne hastigheten for unicast-pakker.

Deaktiver – Tillater ikke overforing pa denne hastigheten.

Merk: Klienten ma stotte grunnfrekvensen du velger, eller den kan ikke knytte til tilgangspunktet.

Denne innstillingen bestemmer effektnivaet til radiotransmisjonen. Standard strominnstilling er den hoyeste sendestyrken som er tillatt i ditt regulatoriske domene.

Merk: Regjeringsforskrifter definerer det hoyeste tillatte stromnivaet for radioenheter. Denne innstillingen ma v re i overensstemmelse med etablerte standarder for landet der du bruker enheten.

For a redusere interferens begrenser du tilgangspunktet ditt, eller for a spare strom, velg en lavere strominnstilling.

For en 802.11g-radio er Transmit Power delt inn i CCK Transmit Power og OFDM Transmit Power. CCK er moduleringen som brukes i 802.11g for lavere frekvens, og OFDM er moduleringen som brukes i 802.11g for hoyere datahastigheter (over 20 Mbps).

Merk: Verdien 100 mW (20dBM) er ikke tilgjengelig for priser som er storre enn 12 Mbps.

Power Translation Table (mW / dBm)

Strominnstillingene kan v re i mW eller i dBm avhengig av hvilken radio som er konfigurert. Denne tabellen oversetter mellom mW og dBm.

Limit Client Power (mw)

Bestem det maksimale effektnivaet som er tillatt pa klientenheter som forbinder til tilgangspunktet. Nar en klientenhet forbinder til tilgangspunktet, sender tilgangspunktet maksimal stromnivainnstilling til klienten.

Merk: 100 mW-verdien er ikke tilgjengelig for priser som er storre enn 12 Mbps.

Standard radiokanal.

Det tilgjengelige utvalget av radiokanaler bestemmes av ditt regulatoriske domene. Standardinnstillingen er den minste overbelastede frekvensen. Med denne innstillingen skanner enheten etter radiokanalen som er minst opptatt og velger den kanalen som skal brukes. Enheten skanner ved oppstart og nar radioinnstillingene endres. Du kan ogsa velge bestemte kanalinnstillinger fra rullegardinmenyen Standardradio.

Kort sporetid (kun for 802.11g-radioer)

Bestem om du vil aktivere stotte for utvidet pris-kort-korttid. Aktivering av denne innstillingen reduserer spaltiden fra standard 20 mikrosekunder til 9 mikrosekunder for a oke gjennomstromningen.

Minst kongested kanal sok.

Denne valglisten er bare tilgjengelig nar standard radiokanal er innstilt til minst innstilt frekvens. Du kan soke etter minst overbelastede kanaler, men ekskluder noen kanaler som er kjent for a v re problematiske eller allerede i bruk av andre applikasjoner. Som standard velges alle kanaler og sokte. For a velge mer enn en kanal, hold nede Ctrl eller Shift-tasten for a markere flere kanaler.

World Mode Multi-Domain Operation (kun for 802.11b og 802.11g)

Verden modus operasjonen er deaktivert som standard. Hvis du fjerner merket for deaktiver, legger enheten inn informasjon om kanalbussett til beacon. Klient-enheter med verdensmodus aktivert mottar informasjon om operatorsett og justerer innstillingene automatisk. Hvis du velger alternativet dot11d, ma du skrive inn en ISO-landskode. Hvis du velger arvenes alternativ, aktiverer du Cisco eldre verdensmodus.

Med verdensmodus aktivert, annonserer tilgangspunktet de lokale innstillingene, for eksempel tillatt frekvenser og transmittereffektnivaer. Klienter med denne egenskapen identifiserer og adopterer de annonserte verdensinnstillingene passivt og soker deretter aktivt etter det beste tilgangspunktet.

Landskode (kun kreves for dot11d-alternativ)

En landskode kan bare velges hvis alternativet dot11d ble valgt i alternativet Verdensmodus ovenfor. Bruk rullegardinmenyen til a velge riktig land. Etter landskoden ma du angi innendors eller utendors for a indikere plasseringen av tilgangspunktet.

Radioinnledning (kun 802.11b og 802.11g)

Radio preamble er en del av data i hodet til en pakke som inneholder informasjon som tilgangspunktet og klientenhetene trenger nar du sender og mottar pakker. Hold innstillingen kort om du ikke vil teste med lange preambler. Hvis du har radioinnledningen satt til kort og en klientforbindelse som ikke stotter kortkompatibelt medarbeidere, vil tilgangspunktet bare sende lange innledende pakker til denne klienten.

Kort – En kort innledning forbedrer gjennomforingsytelsen. Cisco Aironets Wireless LAN Adapter stotter korte preambler. Tilgangspunktet og klienten forhandler om bruk av kortfattet preamble. Tidlige modeller av Cisco Aironets Wireless LAN Adapter krever lange preambler.

Lang – En lang innledning sikrer kompatibilitet mellom tilgangspunktet og alle tidlige modeller av Cisco Aironet Wireless LAN Adapters.

Motta antenne og send antenne.

Mangfold – Denne standardinnstillingen forteller at enheten skal bruke antennen som mottar det beste signalet. Hvis enheten har to faste (ikke-flyttbare) antenner, bor du bruke denne innstillingen for bade mottak og overforing.

Venstre (sekund r) – Hvis enheten har flyttbare antenner, og du installerer en hoyvinne-antenne pa den venstre kontakten, bor du bruke denne innstillingen for bade mottak og overforing. Nar du ser pa bakpanelet, er venstre antenn til venstre.

Hoyre (prim r) – Hvis enheten har flyttbare antenner, og du installerer en hoyvinneantenn pa riktig kontakt, bor du bruke denne innstillingen for bade mottak og overforing. Nar du ser pa bakpanelet, er den hoyre antennen til hoyre.

Merk: Enheten mottar og overforer ved a bruke bare en antenne av gangen, slik at du ikke kan oke rekkevidden ved a installere hoynetantenner pa begge kontaktene og peke pa en nord og en sor. Nar enheten bruker nordpekantantenne, bor klientenheter i sor ignoreres av tilgangspunktet.

Ekstern antenne konfigurasjon.

Denne funksjonen er for tiden ikke i bruk, men den kan stottes i fremtidige utgivelser.

Gevinsten av en antenne er et mal pa antennens evne til a rette eller fokusere radioenergi over et omrade i rommet. High-gain antenner har et mer fokusert stralingsmonster i en bestemt retning. Denne innstillingen er deaktivert pa broen.

Velg Aktiver for a bruke Cisco Aironet 802.11-utvidelser. Denne innstillingen ma settes til Aktiver slik at du kan bruke belastningsbalansering, MIC og TKIP.

Ethernet Encapsulation Transform.

Velg 802.1h eller RFC1042 for a angi Ethernet-innkapslingstype. Datapakker som ikke er 802.2-pakker, ma formateres til 802.2 med 802.1h eller RFC1042. Cisco Aironet-utstyr er standard for RFC1042 fordi det gir optimal interoperabilitet.

802.1h – Denne innstillingen gir optimal ytelse for tradlose Cisco Aironet-produkter.

RFC1042 – Bruk denne innstillingen for a sikre interoperabilitet med ikke-Cisco Aironet tradlos utstyr. RFC1042 gir ikke interoperabilitetsfordelene til 802.1h, men brukes av andre produsenter av tradlost utstyr.

Palitelig Multicast til WGB.

Normalt behandler et tilgangspunkt en arbeidsgruppebro som en infrastrukturenhet og ikke som en klient. Tilgangspunktet bruker den palitelige multicast-protokollen for a sikre levering av alle multicast-pakker. Den ekstra trafikken som skyldes palitelig levering, begrenser antall arbeidsgruppebroer som kan knyttes til. Velg Deaktiver for a tillate arbeidsgruppenes bro a bli behandlet som en ikke-infrastruktur-enhet, og dermed tillate det maksimale antall arbeidsgruppebroer a bli tilknyttet.

Offentlig sikker pakke videresending.

Offentlig sikker pakkevideresending (PSPF) forhindrer klientenheter som er tilknyttet et tilgangspunkt fra uforvarende deling av filer eller kommunikasjon med andre klientenheter som er tilknyttet tilgangspunktet. Den gir Internett-tilgang til klientenheter uten a gi andre muligheter til et LAN.

Ingen utveksling av unicast, kringkasting eller multicast-trafikk skjer mellom beskyttede porter. Velg Aktiver slik at den beskyttede porten kan brukes til sikker moduskonfigurasjon.

PSPF ma settes per VLAN.

Mengden tid mellom beacon i kilomikrosekunder. En Kusec er 1,024 mikrosekunder.

Data Beacon Rate (DTIM)

Denne innstillingen, alltid et flertall av lysstyringsperioden, bestemmer hvor ofte fyret inneholder en melding om leveringstrafikkindikasjon (DTIM). Et trafikkindikasjonskort er tilstede i hvert lysbilde. DTIM melder energibesparende klientenheter om at en pakke venter pa dem. Hvis stromsparingsklienter er aktive, buffer tilgangspunktet alle multicast-trafikk og leverer dem umiddelbart etter DTIM-signalet. Stromsparing noder alltid vakne for DTIM-beacons. Jo lengre tid, jo mer buffring tilgangspunktet gjor, og jo lenger multikastene blir forsinket.

Hvis lysstyringsperioden er satt til 100 (standardinnstillingen), og datakontrollraten er satt til 2 (standardinnstillingen), sender enheten et fyresignal som inneholder en DTIM hver 200 Kusec. En Kusec er 1,024 mikrosekunder.

Maks. Data forsoker.

Maksimalt antall forsok som enheten gjor for a sende en pakke for du gir opp, slipper pakken og demonterer klienten.

Det maksimale antall ganger enheten utsteder en RTS for du stopper forsoket pa a sende pakken via radioen. Skriv inn en verdi fra 1 til 128.

Denne innstillingen bestemmer storrelsen der pakkene er fragmentert (sendt som flere biter i stedet for som et blokk). Bruk en lav innstilling i omrader der kommunikasjonen er darlig eller hvor det er mye radioforstyrrelser.

Denne innstillingen bestemmer pakkestorrelsen der enheten utsteder en foresporsel om a sende (RTS) for du sender pakken. En lav RTS-terskelinnstilling kan v re nyttig i omrader hvor mange klientenheter er tilknyttet tilgangspunktet eller i omrader der klientene er langt fra hverandre, og kan bare oppdage tilgangspunktet og ikke hverandre.

Repeater Parent AP Timeout.

Hvis denne tidsavbruddet er aktivert, ser tilgangspunktet i repeatermodus bare for det overordnede tilgangspunktet som er angitt i den folgende Repeater Parent AP MAC-definisjonen for denne angitte tid. Hvis tidsavbrudd utloper, ignoreres listen, og enheten forbinder til et tilgangspunkt som samsvarer med kravene, uavhengig av MAC-adressen. Hvis tidsavbrudd er deaktivert, knytter repeateren bare til foreldrene i listen og fortsetter soket.

Repeater Parent AP MAC 1-4.

Normalt forbinder et repeater-tilgangspunkt (uten en kablet LAN-forbindelse) mye som en vanlig klient, og velger det beste tilgangspunktet den kan finne. Skriv inn MAC-adresser i denne listen hvis du vil kontrollere det overordnede tilgangspunktet som en repeater kan knytte til. Hvis MAC-adresser er oppgitt i denne listen, knytter en repeater bare til en forelder hvis MAC-adresse samsvarer med en oppforing i listen. Hvis den forste MAC-adressen ikke er tilgjengelig, fortsetter tilgangspunktet gjennom listen og venter tiden som er angitt i feltet Repeater Parent AP Timeout, for du prover neste.